Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejszy dokument zawiera warunki prawne dotyczące dostępu i korzystania z witryny internetowej www.cusini.com
Przeglądając, wykorzystując ją, lub materiały w niej zawarte, jest się zobowiązanym do przestrzegania warunków określonych poniżej.

1. Strona internetowa jest własnością Cusini – CF: 92023610147

2. Prawa autorskie i prawo do znaku firmowego chronione jest prawem autorskim jako praca indywidualna lub praca zbiorowa zgodnie z włoskimi przepisami prawa i przepisami UE dotyczącymi prawa autorskiego, międzynarodowymi konwencjami i innymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Jakiekolwiek  nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów umieszczonych na tej stronie jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Wykorzystanie i dostęp do serwisu web Cusini jest dozwolony na stronie internetowej, pod warunkiem, że spełnia się następujące warunki. Dostęp do każdej strony tej witryny www.cusini.com oznacza akceptację warunków. Cusini, ma prawo, według własnego uznania, do zmiany kiedykolwiek tych warunków bez uprzedzenia. Wnioskuje się zatem, zalogować się za każdym razem się do serwisu, w celu sprawdzenia warunków i wszelkich  nowości.

4. Wyłączenie z odpowiedzialności Cusini, niniejszym wyklucza się wszelkie warunki, gwarancje, zapewnienia i odszkodowania proceduralne w odniesieniu do tej usługi, dostarczenie lub odmowa świadczenia tego samego lub opóźnienie dostaw wszelkich usług zawartych na stronie lub połączonych ze stroną www.cusini.com, ich dokładność, kompletność i aktualizacja, które w jakikolwiek sposób mają związek w relacji pomiędzy Cusini i Tobą, lub które w inny sposób mogą wpływać na umowę między stronami. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i akceptuje, że korzystanie z serwisu web www.cusini.com jest na własne ryzyko i że Cusini nie ponosi odpowiedzialności co do zaspokojenia oczekiwań, że Użytkownik uzyskuje dostęp do wspomnianej strony internetowej, lub że usługa nie jest przerwana, jest wolna od błędów lub bezpieczeństwa. Wszelkie treści lub usługi oferowane przez stronę internetową www.cusini.com lub połączone z tym samym są objęte formułą „tak jak jest” i na podstawie jej dostępności Cusini wyklucza wszelkie gwarancje lub gwarancje co do treści i usług zawartych lub udostępnianych za pośrednictwem tej strony, Cusini zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania wszelkich danych zawartych w witrynie lub usług oferowanych jako akcesoria strony www.cusini.com, w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez żadnej odpowiedzialności.

5. Obowiązujące przepisy prawne, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć z korzystania z witryny będą podlegać prawu włoskiemu. Sąd w Sondrio, we Włoszech, będzie miał wyłączną jurysdykcję w sporach. Niemniej jednak Cusini zastrzega, że jeżeli uzna to za konieczne, podejmie działania prawne przed sądami państw innych niż Włochy , aby chronić i egzekwować prawa swoje i  swoich interesów. Żadne dane osobowe nie będą wymagane od użytkowników podczas dostępu do witryny. W przypadku, gdy dane są wymagane do dostępu do określonych usług, aby umożliwić dostęp do strony zarezerwowanej  lub aby wyrazić opinię, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z mocą ustawy nr. 196/03 dotyczącej ochrony danych osobowych oraz metod, które gwarantują poufność i bezpieczeństwo.

6. Zmiany, poprzedzające normy mogą być modyfikowane przez Cusini od czasu do czasu; powiadomienia o wszystkich zmianach tych zasad zostaną ogłoszone na tej stronie. Dalsze korzystanie z witryny przez użytkownika oznacza przyjęcie do wiadomości przez użytkownika modyfikacji lub rewizji norm; Z tego powodu zalecamy użytkownikom odwiedzać tę stronę regularnie.

7. Cookies, Zobacz czym jest.

8. Cusini nie ponosi odpowiedzialności; za materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie, z którymi strona www.cusini.com jest połączona linkami. Ci, którzy zdecydują się odwiedzić jakiejkolwiek witryny umieszczone w www.cusini.com robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialni za podjęcie wszelkich  środków przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Połączenia nie oznaczają, że ​​Cusini jest sponsorem lub jest związany z podmiotami świadczącymi usługi opisane w tej sprawie.

9. Informacje otrzymane przez stronę www.cusini.com
Jakiekolwiek wiadomości wysłane do www.cusini.com na przykład poprzez e-mail lub poprzez stronę internetową firmy, uznaje się za nie poufne. Cusini nie ma żadnych obowiązków w odniesieniu do takich materiałów i powinny być one wolne, aby można je odtworzyć, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać, transformować oraz  tworzyć dzieła pochodne, i rozpowszechniane  bez ograniczeń. Ponadto Cusini będą mogli korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji,  know-how lub technik zawartych w takich materiałach w dowolnym celu, nie ograniczając się do rozwoju, produkcji i marketingu produktów przy użyciu takiego materiału. Każdy, kto  wysyła materiał gwarantuje, że zgadza się na publikację i zgadza się wstrzymać od wszelkich roszczeń od Cusini i od osób trzecich w  odniesieniu do tych materiałów.